Κυριακή 22 Μαρτίου 2020

ΝΕΟ : Οδηγίες από το Υπουργείο Παιδείας για την ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευσηΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 • ασύγχρονη εκπαίδευση απευθύνεται σε όλους τους μαθητές και όλες τις μαθήτριες Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων. Ειδικά για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Γ΄ Λυκείου οι πλατφόρμες της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δύνανται να αξιοποιηθούν παράλληλα και επικουρικά με την πλατφόρμα σύγχρονης εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ. Για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης, προτείνεται να αξιοποιηθούν πληροφοριακά συστήματα, δίκτυα και εφαρμογές που έχει αναπτύξει το ΥΠΑΙΘ όπως για παράδειγμα το e-class και η Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me. Μέθοδοι και εργαλεία που τυχόν έχουν ήδη αναπτυχθεί και χρησιμοποιούνται από τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς για την ανάγκη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, είναι δυνατόν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται παράλληλα με όσα προτείνονται με το παρόν έγγραφο οδηγιών.
 • επιλογή της πλατφόρμας που θα αξιοποιηθεί έγκειται στη διακριτική ευχέρεια του/της κάθε εκπαιδευτικού. Σε κάθε περίπτωση οι εκπαιδευτικοί και οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων θα υποστηριχθούν για την ψηφιακή πλατφόρμα e-me και για την ψηφιακή πλατφόρμα e-class από τα αντίστοιχα κέντρα εξυπηρέτησης (Help Desk).

Για τον λόγο αυτό καλούνται οι Δ/ντές Α/θμιας και Β/θμιας όλης της χώρας, μέσω των Περιφερειακών Δ/ντών Εκπαίδευσης, να συντονίσουν τη διαδικασία και να παρέχουν κάθε απαραίτητη διευκόλυνση προς τις σχολικές μονάδες της αρμοδιότητάς τους ώστε έως και την Τρίτη 24/3/2020 να έχουν ολοκληρωθεί οι προπαρασκευαστικές διαδικασίες που απαιτούνται για την υλοποίηση της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης όπως περιγράφονται παρακάτω.


Ως προς τη διαδικασία για τη δημιουργία των ψηφιακών τμημάτων και την υλοποίηση της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης επισημαίνονται τα εξής:


 1. Τα βήματα για τη δημιουργία λογαριασμών και ψηφιακών τμημάτων


Βήμα 1. Ο/η Διευθυντής/ντρια κάθε σχολικής μονάδας ορίζεται υπεύθυνος ομάδας εξ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης, η οποία αποτελείται από τον ίδιο και από τουλάχιστον έναν εκπαιδευτικό με εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες (π.χ. εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86, επιμορφωτής Β’ επιπέδου ΤΠΕ κτλ.). Η ομάδα εξ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης αναλαμβάνει με εξ αποστάσεως εργασία, να προσφέρει τεχνική υποστήριξη στους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς του σχολείου κατά τον σχεδιασμό και καθ΄ όλη τη διάρκεια του προγράμματος ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Τα μέλη της ομάδας μπορούν να συμμετέχουν και στην υλοποίηση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας όπως περιγράφεται παρακάτω.
1

 • Για λόγους ορθολογικής κατανομής των εργασιών της εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευσης προτείνεται η ομάδα εξ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης να στελεχώνεται από εκπαιδευτικούς διαφορετικούς από εκείνους που έχουν οριστεί ή πρόκειται να οριστούν στην ομάδα υποστήριξης σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Σε όποια Περιφερειακή Δ/νση λειτουργούν «πόλοι καινοτομίας» προτείνεται να αξιοποιηθούν κατά προτεραιότητα.

 • Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας θα υποστηρίζει και θα συντονίζει α) τόσο την ομάδα εξ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης όσο και β) την ομάδα υποστήριξης σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης της σχολικής του μονάδας. Ενθαρρύνεται η συνεργασία μεταξύ των ομάδων


 • Η ομάδα εξ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης κάθε σχολικής μονάδας για την υποβολή ερωτημάτων και για την επίλυση προβλημάτων δύναται να ανατρέχει στα ειδικά κέντρα απομακρυσμένης βοήθειας (Help Desk) για τις πλατφόρμες e-me και eclass που έχουν δημιουργηθεί για αυτό τον σκοπό (βλ ενότητα Ε των οδηγιών)


Με τη συνδρομή της ομάδας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης της κάθε σχολικής μονάδας ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα

Βήμα 2. Με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας κάθε σχολικής μονάδας, οι εκπαιδευτικοί, εφόσον δεν διαθέτουν ήδη, αποκτούν κωδικούς πρόσβασης για το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Βήμα 3. Οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν την πλατφόρμα την οποία θα αξιοποιήσουν (e-me ή eclass) και δημιουργούν το/τα ψηφιακό/ά τμήμα/τα στα οποία στη συνέχεια εντάσσουν τους μαθητές/τριές τους. Προτείνεται να δημιουργηθούν από κάθε εκπαιδευτικό περισσότερα από ένα ψηφιακά τμήματα, κατ’ αντιστοιχία του αριθμού τμημάτων στα οποία διδάσκουν. Οι εκπαιδευτικοί ενημερώνουν τον Διευθυντή / τη Διευθύντρια για την πλατφόρμα που επέλεξαν μέσω email στο οποίο επισυνάπτουν τον σχετικό σύνδεσμο – Link.

Βήμα 4. Με ευθύνη του Διευθυντή/τριας ενημερώνονται οι γονείς/κηδεμόνες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κάθε άλλου πρόσφορου μέσου:
α) για τη δυνατότητα συμμετοχής των μαθητών/τριών στην ασύγχρονη εξ αποστάσεως
εκπαίδευση
β) για την πλατφόρμα που αξιοποίησε ο κάθε εκπαιδευτικός για την δημιουργία του
ψηφιακού τμήματος κοινοποιώντας τον σχετικό σύνδεσμο Link.
γ) για την εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων 2016/679 και του νόμου 4624/2019. https://register.sch.gr/students/admins/studentsNew.php

Βήμα 5. Οι γονείς/κηδεμόνες, με ευθύνη του Διευθυντή, μεριμνούν για την εγγραφή των μαθητών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ). Με την εγγραφή τους οι μαθητές/τριες αποκτούν μαθητικό λογαριασμό ΠΣΔ μέσω του οποίου έχουν την δυνατότητα να συνδεθούν στις διαθέσιμες πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης στη σελίδα https://register.sch.gr/students/ .

2
Βήμα 6. Οι μαθητές/μαθήτριες με την βοήθεια των γονέων/κηδεμόνων μετά την απόκτηση λογαριασμού από το ΠΣΔ (από το πρώτο βήμα) εισέρχονται για μια φορά στην πλατφόρμα που έχει επιλεγεί από τους εκπαιδευτικούς (από το Βήμα 4β)) ώστε στη συνέχεια να γίνουν μέλη των ψηφιακών τμημάτων από τους εκπαιδευτικούς και τον Δ/ντή.

Βήμα 7. Ο Δ/ντής μετά την απόκτηση του λογαριασμού ΠΣΔ από τους μαθητές:

α) εισέρχεται στη σελίδα διαχείρισης μαθητικών λογαριασμών που διαθέτει στο ΠΣΔ https://register.sch.gr/students/admins/ , και
β) επιλέγει τους/τις μαθητές/τριες μίας τάξης και
γ) αποστέλλει τους λογαριασμούς ΠΣΔ των μαθητών/τριών της τάξης αυτής στον/ στους εκπαιδευτικούς της τάξης που διδάσκει/ουν τα μαθήματα.


Βήμα 8. Οι εκπαιδευτικοί της τάξης συνδέονται στην πλατφόρμα επιλογής τους (e-me ή eclass) χρησιμοποιώντας τον υπηρεσιακό λογαριασμό που έχει ο καθένας στο ΠΣΔ (@sch.gr).

(σχετικές οδηγίες υπάρχουν εντός της σελίδας διαχείρισης μαθητικών λογαριασμών https://register.sch.gr/students/admins/ ).

Βήμα 9 Οι εκπαιδευτικοί δημιουργούν το/τα ψηφιακό/α τμήμα/τμήματα στην πλατφόρμα επιλογής τους (e-me ή e-class) και προσκαλούν σε αυτές τους/τις μαθητές/τριες με βάση τα ονόματα χρήστη (usernames) που τους έστειλε ο Διευθυντής/τρια του σχολείου. Οι μαθητές αποδέχονται τις προσκλήσεις και αυτομάτως εντάσσονται στο αντίστοιχο ψηφιακό τμήμα του/των εκπαιδευτικών

B. Διαδικασία υλοποίησης και προετοιμασίας ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης


Βήμα 1. Προγραμματισμός:

 • Οι εκπαιδευτικοί σε συνεργασία με την ομάδα εξ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης και τον Δ/ντή προτείνεται να συνδέονται στην πλατφόρμα ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας.

 • Οι ώρες κατά τις οποίες οι εκπαιδευτικοί αλληλεπιδρούν στην πλατφόρμα ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τους μαθητές και τις μαθήτριες των τμημάτων στα οποία διδάσκουν προτείνεται να είναι από 08:00 έως και 14:00.
 • Σε περίπτωση που εκπαιδευτικοί συμπληρώνουν ωράριο σε περισσότερες από μια σχολικές μονάδες, προτείνεται, σε συνεννόηση με τον/την Δ/ντή/τρια του κάθε σχολείου, να ρυθμίζονται οι ημέρες κατά τις οποίες θα είναι διαθέσιμοι για κάθε σχολική μονάδα για επίλυση αποριών, ερωτήσεων κλπ.
 • Οι εκπαιδευτικοί κάθε σχολικής μονάδας προτείνεται να αναρτούν σε κάθε ψηφιακό τμήμα το οποίο έχουν δημιουργήσει τις ημέρες κατά τις οποίες θα είναι διαθέσιμοι για επίλυση αποριών – ερωτήσεων προκειμένου να είναι ενήμεροι/ες οι μαθητές και οι μαθήτριες

Σε κάθε περίπτωση τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές, εφόσον επιθυμούν, έχουν τη δυνατότητα να επισκέπτονται και να αξιοποιούν την πλατφόρμα καθόλη την διάρκεια της ημέρας, και πέραν των προτεινόμενων ωρών αλληλεπίδρασης.
3

Βήμα 2. Ενημέρωση υποστήριξη εκπαιδευτικών:

 • Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου στο πλαίσιο των καθηκόντων τους σε συνεργασία με τους Δ/ντές των Σχολικών μονάδων των περιοχών ευθύνης τους οργανώνουν από 23/3/2020 κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά προτίμηση απογευματινές ώρες εξ αποστάσεως ενημερωτικές συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς για την υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Προτείνεται η κατανομή των σχολικών μονάδων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ενημέρωσης – υποστήριξης κατά τρόπο τέτοιο ώστε να αποφευχθεί η ταυτόχρονη είσοδος στις πλατφόρμες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μεγάλου αριθμού ενδιαφερομένων ανά ημέρα.

 • Για τον λόγο αυτό συντάσσεται εβδομαδιαίο πρόγραμμα επιμορφωτικών συναντήσεων ανά σχολική μονάδα το οποίο κοινοποιείται εγκαίρως στους εκπαιδευτικούς προκειμένου αυτοί να ενημερωθούν και να συμμετέχουν.
 • Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα καταγράφεται από κάθε συντονιστή/τρια και κοινοποιείται στον οικείο Περιφερειακό Δ/ντή Εκπαίδευσης σε εβδομαδιαία βάση.
 • Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως υποστήριξης εκπαιδευτικών επαναλαμβάνεται κάθε εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να υποστηρίζονται διαρκώς στο εκπαιδευτικό τους έργο.

Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου για τις ενημερωτικές συναντήσεις δύνανται να αξιοποιήσουν τη μέθοδο τηλεκπαίδευσης την οποία κρίνουν προσφορότερη και αποτελεσματικότερη (σύγχρονη ή ασύγχρονη), καθώς και να τις χρησιμοποιήσουν συνδυαστικά

Βήμα 3. Προετοιμασία υλικού:

 • Οι εκπαιδευτικοί της τάξης, σε συνεργασία με τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου οι οποίοι έχουν την επιστημονική και παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής τους μονάδας προετοιμάζουν το υλικό το οποίο θα αναρτούν στα ψηφιακά τμήματα.

 • Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου υποστηρίζουν εξ αποστάσεως σε καθημερινή βάση τους εκπαιδευτικούς των οποίων έχουν την επιστημονική και παιδαγωγική ευθύνη και τους καθοδηγούν για την ομαλή διεξαγωγή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Βήμα 4. Υλοποίηση:

 • Οι εκπαιδευτικοί σε καθημερινή βάση αναρτούν στα ψηφιακά τμήματα το εκπαιδευτικό υλικό και το υλικό του μαθήματος, τις εργασίες και τις ασκήσεις εμπέδωσης και εμβάθυνσης προς τους μαθητές.

 • Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/μαθήτριες παραμένουν συνδεδεμένοι στην πλατφόρμα(online) σύμφωνα με τον προγραμματισμό της κάθε σχολικής μονάδας.
4
Γ. Δομή εξ αποστάσεως διδασκαλίας

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δομήσουν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση σύμφωνα με την κρίση τους και τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών/τριών.

Ενδεικτικά προτείνεται το παρακάτω πλάνο:


Ενδεικτικό πλάνο ασύχγρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης:

 • Ανάρτηση στο ψηφιακό τμήμα, με ευθύνη του/της εκπαιδευτικού, εκπαιδευτικού υλικού, υλικού προς μελέτη, ασκήσεων - εργασιών κλπ.
 • Μελέτη του υλικού από τους μαθητές/ριες, υποβολή ερωτήσεων προς τον/την εκπαιδευτικό, λύση ασκήσεων και υποβολή των εργασιών/απαντήσεων προς τον/την εκπαιδευτικό της τάξης σε προθεσμία που θα ορίζει ο εκπαιδευτικός.
 • Αξιολόγηση των εργασιών και ασκήσεων από τον εκπαιδευτικό της τάξης και αποστολή σε κάθε μαθητή/τρια μεμονωμένα σχετικής ανατροφοδότησης (με κάθε πρόσφορο τρόπο, π.χ. μέσω της πλατφόρμας ή και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.Ενδεικτικές Δραστηριότητες:

 1. Δραστηριότητες εμπέδωσης της διδαγμένης ύλης.

Με τις δραστηριότητες της κατηγορίας αυτής επιδιώκουμε να συμμετέχουν οι μαθητές σε μορφές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την επανάληψη και εμβάθυνση ενοτήτων που έχουν ήδη διδαχθεί.
Το μέρος της εξ αποστάσεως που θα γίνεται ασύγχρονα προτείνουμε να περιλαμβάνει σε εβδομαδιαία βάση:

το υλικό (ενότητα βιβλίου ή/και ψηφιακές δραστηριότητες ή/και βίντεο κ.λπ.) που καλείται ο μαθητής ή η μαθήτρια να αξιοποιήσει για την επανάληψή του,
την ανάθεση σε καθημερινή βάση εργασιών, ασκήσεων, τεστ αυτοαξιολόγησης που καλείται να κάνει ο μαθητής στη συγκεκριμένη περίοδο
τη διόρθωση των εργασιών – ασκήσεων από τον εκπαιδευτικό της τάξης και αποστολή σε κάθε μαθητή μεμονωμένα σχετικής ανατροφοδότησης

Αυτό το προτεινόμενο υλικό είναι σημαντικό να υπάρχει για να οργανώνει τη μελέτη του ο μαθητής σε καθημερινή και εβδομαδιαία βάση. Το πρόγραμμα μελέτης διαμορφώνεται είτε για τους μαθητές συγκεκριμένου τμήματος (από τον εκπαιδευτικό του τμήματος) είτε για όλους τους μαθητές της τάξης (μετά από συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών που διδάσκουν το μάθημα).

Το υλικό μελέτης και οι εργασίες των μαθητών μπορεί να προέρχονται από το σχολικό βιβλίο, ψηφιακά υλικά πιστοποιημένα από φορείς του Υ.ΠΑΙ.Θ

 1. Δραστηριότητες φιλαναγνωσίας Ανάγνωση ολόκληρου βιβλίου

 • διδασκαλία ενός ολόκληρου βιβλίου/λογοτεχνικού, επιστημονικού, πληροφοριακού, ξενόγλωσσου ή μη έργου είναι μία πρόκληση που μπορεί να οργανώσει την ανάγνωση «στο σπίτι». Στόχος των δραστηριοτήτων φιλαναγνωσίας είναι να κινητοποιήσουμε τους μαθητές ώστε να παρακολουθήσουν την ανάγνωση ενός ολόκληρου βιβλίου «εξ αποστάσεως».


5
Για παράδειγμα τα ίδια τα μέλη του «ψηφιακού τμήματος» είναι δυνατόν να προτείνουν βιβλία στα οποία υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση ώστε στη συνέχεια να οργανωθούν κοινές δραστηριότητες.

Για τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού (Α, Β, Γ τάξεις)

Υπάρχουν οι κατηγορίες των βιβλίων: α. πρώτων γνώσεων, β. ιστοριών με εικονογράφηση που αφορούν σε συναισθήματα ή κοινωνικές καταστάσεις και συμπεριφορές (κοινωνικές ιστορίες), γ. των παραμυθιών/μύθων με εικονογράφηση.

Για μεγαλύτερα παιδιά του Δημοτικού (Δ, Ε, ΣΤ τάξεις)

Υπάρχουν οι κατηγορίες των βιβλίων: α. γνώσεων ιστορίας, φυσικής κ.λ.π, β. απόδοσης έργων «κλασικής λογοτεχνίας» για παιδιά, γ. νεανικής λογοτεχνίας.

Για τους μαθητές και τις μαθήτριες του Γυμνασίου

Υπάρχουν οι κατηγορίες: α. νεανική και εφηβική λογοτεχνία, β. graphicnovels γ. έργα που απευθύνονται και σε ενήλικους αναγνώστες (με μια προσοχή στο περιεχόμενό τους, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι είναι κατάλληλο παιδαγωγικά και εναρμονίζεται με την αναγνωστική ηλικιακή ικανότητα των μαθητών: μυθιστορήματα, νουβέλες, ποιητικές συλλογές, συλλογές διηγημάτων, θεατρικά έργα, ημερολόγια, απομνημονεύματα, μαρτυρίες.

Αναλόγως της ηλικιακής κατηγορίας και του είδους του αναγνώσματος μπορούμε να ενθαρρύνουμε και να παρακολουθούμε την ανάγνωση με διάφορες τεχνικές. 1. Δημιουργικές δραστηριότητες- εργασίες

Οι δημιουργικές εργασίες – δραστηριότητες, ιδιαίτερα στις παρούσες συνθήκες, είναι δυνατόν να αποτελέσουν σημαντικό παιδαγωγικό εργαλείο που θα ευνοήσει έστω και εξ αποστάσεως την οικοδόμηση της κοινότητας μάθησης, τη δημιουργία συνεργατικών σχέσεων μεταξύ των μαθητών, την καλλιέργεια των δεξιοτήτων αξιοποίησης της βιβλιοθήκης (libraryskills) και την ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών.(βλ. περισσότερα στον δικτυακό τόπο http://www.iep.edu.gr/el/component/k2/content/81-dimiourgikes-ergasies-lykeiou-2018-2019. )

 1. Η αξιοποίηση των τεχνών στις παραπάνω δραστηριότητες

 • αξιοποίηση των τεχνών μπορεί να αποτελέσει ένα πρόσφορο εργαλείο στη διευκόλυνση της επαφής των μαθητών/τριών με τη μαθησιακή διαδικασία. Οι τέχνες δίνουν τη δυνατότητα εναλλακτικών προσεγγίσεων και περαιτέρω εμβάθυνσης στη δημιουργική αξιοποίηση της διδαχθείσας ύλης. Δίνουν επίσης τη δυνατότητα εναλλακτικών δραστηριοτήτων, ενεργοποιώντας όλες τις αισθήσεις και προκαλώντας ταυτόχρονα ποικιλία συναισθημάτων. Οι μαθητές επωφελούνται από την αισθητική πολλαπλότητα, καθώς η Τέχνη, ως μέσο αντίληψης, προκαλεί πλούτο γνωστικών βιωμάτων και εμπειριών, από τον οποίο προκύπτει η κατάκτηση των εννοιών.


6


. Χρήσιμες Πληροφορίες για πρόσβαση στις πλατφόρμες - Οδηγίες

 • Για την απόκτηση λογαριασμού στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ)

 1. Για εκπαιδευτικούς, οδηγίες απόκτησης λογαριασμού στο ΠΣΔ μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://register.sch.gr/teachers/


 1. Για κηδεμόνες/γονείς/μαθητές/τριες, οδηγίες απόκτησης λογαριασμού για μαθητές στο ΠΣΔ μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://register.sch.gr/students/

7
 1. Για διαχείριση των μαθητικών λογαριασμών από τον Διευθυντή/ Διευθύντρια σχετικές οδηγίες υπάρχουν εντός της σελίδας διαχείρισης μαθητικών λογαριασμών https://register.sch.gr/students/admins/ • Για την πλατφόρμα e-me

 1. Για την ψηφιακή πλατφόρμα e-me πηγαίνοντας στη σελίδα https://e-me.edu.gr

8


(πληροφορίες για την είσοδο και οδηγίες για τα πρώτα βήματα μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://dschool.edu.gr/menoumespiti/
 1. Οδηγίες για μαθητές/τριες για την e-me στο link «Αρχίζω με την e-me: Οδηγίες 1. Οδηγίες για εκπαιδευτικούς σχετικά με την είσοδο και την αξιοποίηση της e-me στη σελίδα https://dschool.edu.gr/menoumespiti στο link «Αρχίζω με την e-me:
Οδηγίες βήμα-βήμα για εκπαιδευτικούς»9

 1. Αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης της e-me είναι διαθέσιμο στο https://e-me.edu.gr/s/eme/main/manual.html


 1. Περαιτέρω πληροφορίες στο https://www.youtube.com/channel/UC5KMcu8JVA1cijXEK8P4eIg/videos


 • Για την πλατφόρμα e-class

 1. Οδηγίες για την είσοδο και αξιοποίηση της eclass στη σελίδα https://eclass.sch.gr/files/intro-teacher.pdf και https://eclass.sch.gr/files/about.pdf
 1. Για την ψηφιακή πλατφόρμα eclass πηγαίνοντας στη σελίδα https://eclass.sch.gr/

επιλέγοντας τη Σύνδεση με λογαριασμό sch.gr
(πληροφορίες για την είσοδο στη σελίδα και οδηγίες για τα πρώτα βήματα στο10
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων - κέντρα εξυπηρέτησης – απομακρυσμένη βοήθεια

  • Σε περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί ή και οι γονείς/κηδεμόνες αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα σχετικά με τη χρήση της πλατφόρμας επικοινωνούν με την ομάδα ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης της σχολικής τους μονάδας.

  • Η ομάδα ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης της κάθε σχολικής μονάδας θα συλλέγει μαζικά όλες τις ερωτήσεις και θα υποβάλλει ερωτήσεις προς το επόμενο
11
επίπεδο υποστήριξης, προς το Help Desk δηλαδή της πλατφόρμας e-me και το Help Desk της πλατφόρμας eclass.Στοιχεία επικοινωνίας Help Desk

1.Για την πλατφόρμα e-me δείτε τις σχετικές πληροφορίες και ενημερωτικά βίντεο στην ιστοσελίδα https://dschool.edu.gr/menoumespiti και στην https://e-me.edu.gr ή στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα στο support@e-me.edu.gr ή καλέστε στο 210 3350859 και 210 3350748

 1. Για την πλατφόρμα eclass δείτε στην ιστοσελίδα https://eclass.sch.gr/info/manual.php ή

καλέστε στο 8011180181
ΣΤ. Ενδεικτικός κατάλογος διαθέσιμων ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων

Τίτλος
Σύντομη Περιγραφή
URL

Η κεντρική σελίδα για το

ψηφιακό εκπαιδευτικόΨηφιακό Σχολείο
περιεχόμενο της

πρωτοβάθμιας και(dschool)


δευτεροβάθμιας


εκπαίδευσης.

Ψηφιακή
Ψηφιακή Εκπαιδευτική


Εκπαιδευτική
Πλατφόρμα e-me για

Πλατφόρμα (e-me)
μαθητές/μαθήτριες και

εκπαιδευτικούς του

Υπουργείου Παιδείας και

Θρησκευμάτων.
Διαδραστικά
Όλα τα σχολικά βιβλία σεhttp://ebooks.edu.gr/

Σχολικά Βιβλία (E-

books)

ψηφιακή μορφή.Κεντρική πύλη για

αναζήτηση ποικίλου

Ψηφιακό
ψηφιακού υλικού σε

εκπαιδευτικά αποθετήρια,
Εκπαιδευτικό

http://photodentro.edu.gr/μουσεία, εκπαιδευτικέςΥλικό

πύλες του Υπουργείου

(Φωτόδεντρο)

Παιδείας και


Θρησκευμάτων, ή άλλων

φορέων.

Ινστιτούτο
Ο επιστημονικός φορέας


που υποστηρίζει το


Εκπαιδευτικής


Πολιτικής

Υπουργείο Παιδείας και

Θρησκευμάτων.

Ψηφιακά
Ολοκληρωμένο εργαλείο

http://aesop.iep.edu.gr/

Διδακτικά Σενάρια
σχεδίασης ψηφιακών
12
(Πλατφόρμα

διδακτικών σεναρίων.ΑΙΣΩΠΟΣ)

https://www.sch.gr/services


Ειδικότερα:

Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη -Είναι το εθνικό δίκτυο και


ο πάροχος υπηρεσιών

Τηλεδιασκέψειςδιαδικτύου του

Υπουργείου Παιδείας και

Ζωντανά ηλεκτρονικά μαθήματα –

Πανελλήνιο
Θρησκευμάτων που
Σχολικό Δίκτυο
διασυνδέει 16.071

Υπηρεσίες Βίντεο:μονάδες. Παράλληλα

https://video.sch.grπαρέχει υπηρεσίες

Δημιουργία Ψηφιακών Πολυμεσικώνηλεκτρονικής μάθησης,

Παρουσιάσεων και Διαλέξεωνεπικοινωνίας και
συνεργασίας.
Διαχείριση Μαθησιακών

Δραστηριοτήτων

Συνεργατικά έγγραφα -

https://grafis.sch.grΠλατφόρμα για μαθητές
με ειδικές μαθησιακές
ανάγκες, όπως
προβλήματα όρασης,
ακοής, κινητικά,
διαταραχή αυτιστικού
φάσματος, κ.α. που
Προσβάσιμο
μπορεί να αξιοποιηθεί

στην πρωτοβάθμια
εκπαίδευση, ή και στα
εργαστήρια
επαγγελματικής
εκπαίδευσης και
κατάρτισης της
δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης.
Περιβάλλοντα για την
υποστήριξη της μελέτης
και της γλωσσικής


Κέντρο Ελληνικής

διδασκαλίας: σώματα
κειμένων, ηλεκτρονικά


Γλώσσαςλεξικά, γλωσσικά


διδακτικά εγχειρίδια,
γλωσσάρια ορολογίας.

Ψηφιακά ΕκπαιδευτικάStudy4exams
Βοηθήματα για την


προετοιμασία τωνΠανελληνίως13
εξεταζόμενων μαθημάτων

(αναγκαία
επικαιροποίηση με
ευθύνη εκπαιδευτικού1)


Ζ. Προτεινόμενοι δικτυακοί τόποι για άντληση υλικού

Στο πλαίσιο, της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και στη διευκόλυνση της διατήρησης της επαφής των μαθητών/τριών με τη μαθησιακή διαδικασία, προτείνεται η αξιοποίηση διδακτικών σεναρίων που είναι αναρτημένα σε εγκεκριμένους δικτυακούς τόπους. Ένα διδακτικό σενάριο αποτελεί περιγραφή μιας διδασκαλίας με εστιασμένο γνωστικό αντικείμενο, συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους, διδακτικές αρχές και πρακτικές. Η υλοποίηση των διδακτικών σεναρίων απαιτεί μία σειρά εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην κατάκτηση συγκεκριμένων γνωστικών στόχων από τους μαθητές και τις μαθήτριες. Ως προς το περιεχόμενο και τη μορφή τους τα διδακτικά σενάρια συνήθως εξειδικεύουν σε αντικείμενα και επιμέρους τμήματα του ΑΠΣ και έχουν διάρκεια μεγαλύτερη της μιας διδακτικής ώρας. Στο πλαίσιο της υλοποίησής τους, οι μαθητές και οι μαθήτριες με την ελάχιστη δυνατή βοήθεια από την πλευρά του εκπαιδευτικού, ολοκληρώνουν διάφορες εργασίες (π.χ. συμπλήρωση φύλλων εργασίας), επιλύοντας προβλήματα και καταλήγουν σε συμπεράσματα.

Προτεινόμενα αποθετήρια διδακτικών σεναρίων:

-Σενάρια διαφόρων γνωστικών αντικειμένων


-Σενάρια που εμπλέκουν τις τέχνες στη γλωσσική εκπαίδευση


-Σενάρια για τη διδασκαλία της αρχαιοελληνικής και νεοελληνικής γλώσσας και γραμματείας με την αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων


-Σενάρια για την Ιστορία, τον Πολιτισμό, το Φυσικό και Αστικό Περιβάλλον της Ελλάδας


-Σενάρια που έχουν παρουσιαστεί στο πλαίσιο συνεδρίων


-Οι ξένες γλώσσες στο σχολείο 1. Η δομή του ψηφιακού βοηθήματος για τα Αρχαία Ελληνικά δεν ακολουθεί πλήρως την τρέχουσα δομή των διαγωνισμάτων, αλλά η ύλη είναι πλήρης. Το μάθημα της Βιολογίας δεν είναι πλήρως επικαιροποιημένο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου